Tư vấn, Đàm phán, soạn thảo các loại hợp đồng

Hợp đồng được xem như một cơ sở để xác lập quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp. Ý thức được vai trò quan trọng này, chúng tôi luôn trợ giúp Doanh nghịêp trong các công việc sau:

  • Đàm phán các loại hợp đồng. 
  • Soạn thảo các loại hợp đồng. 
  • Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng. 
  • Xử lý các trường hợp vi phạm hợp đồng.

Hơn mười năm qua, Chúng tôi đã đại diện cho hàng trăm Doanh nghiệp trong và ngoài nước liên quan đến vấn đề đàm phán, thực hiện Hợp đồng. Trong các loại Hợp đồng chúng tôi tư vấn, điển hình là Hợp đồng mua bán công ty, hợp đồng chuyển nhượng dự án, hợp đồng ngoại thương, Hợp đồng vay vốn ngân hàng, Hợp đồng Hợp tác kinh doanh..vvv, mỗi loại Hợp đồng đều có những đặc thù riêng, song chất lượng của hợp đồng là điều chúng tôi quan tâm. Trong đó, lợi ích của Khách hàng vẫn là số 1.

viTiếng Việt