Thuế

DỊCH VỤ VỀ THUẾ

Mỗi Doanh nghiệp khi được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư đều phải hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.
Bên cạnh các quyền Doanh nghiệp được thụ hưởng, Doanh nghiệp cũng cần thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ trong đó nghĩa vụ kê khai và nộp thuế đúng thời hạn.


Trên phương diện là nhà cố vấn, chúng tôi sẽ trợ giúp quý vị những công việc sau:

Tương ứng với những lĩnh vực kinh doanh của mình, Doanh nghiệp phải nộp các loại thuế tương ứng khi có phát sinh các hoạt động kinh doanh.
Tùy thuộc vào yêu cầu của Khách hàng, Văn Phòng Luật Sư PHIDENSON Việt Nam sẽ cung cấp tới Khách hàng dịch vụ: tư vấn thuế; đại diện hoặc hỗ trợ Khách hàng thực hiện các thủ tục kê khai, nộp thuế;
Đại diện hoặc hỗ trợ Khách hàng trong việc giải quyết các tranh chấp, khiếu nại có liên quan tại cơ quan thuế

viTiếng Việt