Luật sư tranh tụng / luật sư đại diện

DỊCH VỤ VỀ THUẾ

Tranh chấp trong hoạt động kinh doanh thương mại, trong các giao dịch dân sự là một  chấp trong kinh doanh      – thương mại, dân sự, hôn nhân gia đình.


Văn Phòng Luật Sư PHIDENSON Việt Nam hỗ trợ và thực hiện các dịch vụ sau tới Khách hàng:

dt_sc_br /]

Tương ứng với những lĩnh vực kinh doanh của mình, Doanh nghiệp phải nộp các loại thuế tương ứng khi có phát sinh các hoạt động kinh doanh.
Tùy thuộc vào yêu cầu của Khách hàng, Văn Phòng Luật Sư PHIDENSON Việt Nam sẽ cung cấp tới Khách hàng dịch vụ: tư vấn thuế; đại diện hoặc hỗ trợ Khách hàng thực hiện các thủ tục kê khai, nộp thuế;
Đại diện hoặc hỗ trợ Khách hàng trong việc giải quyết các tranh chấp, khiếu nại có liên quan tại cơ quan thuế

viTiếng Việt